logo
Đơn vị đứng tên đăng ký:6- Văn phòng Đại diện Công Ty Action Chimique Et Terapeutique
AXI Rebates
2023-09-25 17:05:07

Đơn vị đứng tên đăng ký:6- Văn phòng Đại diện Công Ty Action Chimique Et Terapeutique (

Kính thưa quý khách hàng của Doo Prime:

Doo Prime nhắc nhở rằng các công ty niêm yết sau đây sẽ chia cổ tức từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2023. ​​

Thông tin cụ thể như sau:

Công ty niêm yết tại Hoa Kỳ và Hồng Kông

Tên công ty Số tiền phân bổ

(Mỗi cổ phiếu) Ngày trừ

General Electric Company USD 0.08 25/09/2023

JOYY Inc. USD 0.1975 25 tháng 9 năm 2023

Galaxy Entertainment Group Ltd. HKD 0.20 25 tháng 9 năm 2023

ConocoPhillips USD 0.60 Ngày 27 tháng 9 năm 2023

US Bancorp.  USD 0.48 Ngày 28 tháng 9 năm 2023

Sau đây là phân chia cổ tức của chỉ số chứng khoán sẽ được thực hiện từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2023. ​

Thông tin cụ thể như sau:

Chỉ số chứng khoán

Tên giống Multi Single Dividend Empty Single Dividend Money Xóa ngày

SP500 0.0408 -0.0684 USD Ngày 25 tháng 9

AUS200 0.0224 -0.0360 AUD

HK50 0.5400 -0.8952 HKD

SP500 0.2176 -0.3600 USD Ngày 26 tháng 9

SP500 0.0656 -0.1080 USD Ngày 27 tháng 9

UK100 5.8128 -9.6360 GBP Ngày 28 tháng 9

NAS100 0.8656 -1.4352 USD

SP500 0.4296 -0.7116 USD

AUS200 0.4712 -0.7812 AUD

JPN225 170.2656 -282.2832 JPY

SP500 0.1064 -0.1764 USD Ngày 29 tháng 9

Bộ phận sẽ tự động phát hành hoặc thu thập số tiền liên quan đến việc phân phối cổ tức vào tài khoản của khách hàng theo vị trí thực tế của khách hàng đối với các lệnh nhiều hoặc lệnh rỗng của sản phẩm CFD trên cổ phiếu và CFD giao ngay của chỉ số chứng khoán sau khi đóng cửa ngày ròng, với phí xử lý 1% được khấu trừ. ​

Ấm áp nhắc nhở:

1. Nếu thông tin trên thay đổi sau đó, xin vui lòng lấy thông tin thực tế làm chuẩn. ​

2. Trên đây là thời gian nền tảng GMT+3, chênh lệch 5 giờ so với thời gian Bắc Kinh. ​

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với quản lý tài khoản 1:1. ​

Doo Prime​

Ngày 22 tháng 9 năm 2023